Print

Jedan od najvažnijih aspekata u oblasti upravljanja otpadom i reciklaže otpada elektronskih i električnih proizvoda su jasno definisane zakonske regulative. Vlada Republike Srbije je 2003. godine usvojila Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom sa programom približavanja Zakonima Evropske Unije. Ovaj dokument predstavlja osnovu kojom se obezbeđuju uslovi za racionalno i održivo upravljanje otpadom na nivou Republike.

Donošenjem Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o upravljanju otpadom i odgovarajućih podzakonskih akata u Srbiji uspostavilo se integralno upravljanje otpadom, od njegovog nastanka, preko sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana do konačnog odlaganja čime su postavljeni osnovi za nesmetan rad reciklažne industrije.

Osnovni zakoni i podzakonska akta kojima je regulisana oblast reciklaže elektronskog i električnog otpada su:


kexnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru