EE otpad

Print

 

Sa gledišta ekologije i zaštite životne sredine, jedan od najvećih globalnih problema današnjice  jeste otpad od elektronskih i električnih proizvoda. Procene su da ova vrsta otpada ima najveću tendenciju rasta od 5% na godišnjem nivou, uvećavajući se čak tri puta brže od komunalnog otpada. Danas je u upotrebi preko milijardu kompjutera a dnevno oko 10 000 kompjutera postane otpad.

Električna i elektronska oprema i uređaji (ee-oprema) predstavlja sve proizvode koji za svoj pravilan rad koriste električnu energiju ili elektromagnetno polje kao i oprema za proizvodnju, prenos i merenje struje. Kada iz bilo kog razloga ova ee-oprema postane neupotrebljiva, postaje ee-otpad koji treba zbrinuti na zakonom propisan način.

Glavni proizvođači elektronskog i električnog otpada su:

Proizvodi poput televizora, mobilnih telefona, kompjutera i srodne kompjuterske opreme, fotoaparata, štampača, velikih i malih kućnih aparata postali su veliki deo komunalnog otpada. U slučaju ovakvog postupanja sa otpadom koji nastaje odbacivanjem starih elektronskih i električnih uređaja zagađuju se komunalni sistemi, zemljište i na taj način toksini ulaze u lanac ishrane. Paljenjem ee-otpada emituju se toksični gasovi čime se uvećava mogućnost inhalacije otrovnih materija od strane ljudi i životinja, i dodatno se ugrožava status ozonskog omotača. Samo pravilno upravljanje otpadom od elektronskih i električnih proizvoda obezbeđuje zdravu i bezbednu životnu sredinu.

 

kexnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru